กลยุทธ์การกำหนดคุณลักษณะสินค้าตราร้านค้าปลีก

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Private Label Effect on Modern Trade Retailer’s Pricing Strategy", the 56th Kasetsart University Annual Conference, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย