การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบการเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดโคเจนเนอเรชั่นเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Publish Year International Journal 3
2017 exThongchart Kerdphol, exFathin S. Rahman, exYasunori Mitani, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exSinan K?feo?glu, "Virtual Inertia Control-Based Model Predictive Control for Microgrid Frequency Stabilization Considering High Renewable Energy Integration", Sustainability, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2017
2016 exNaowarat Tephiruk, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of Stabilizing Performance of a Microgrid Using Energy Storage System with Under Frequency Relay", International Review of Electrical Engineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 635-643
2014 inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, exNaowarat Tephiruk, "Robust Transient Stability Control by a Combined Resistive Type Superconducting Fault Current Limiter and Energy Capacitor System", International Review of Automatic Control (I.RE.A.CO.), ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014, หน้า 317-327
Publish Year National Journal 1
2016 exพิรินทร์ หยกเจริญ, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์จำกัดกระแสลัดวงจรชนิดตัวนำยิ่งยวดในระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูง", วิศวกรรมสาร มก. (KASETSART ENGINEERING JOURNAL), ปีที่ 29, ฉบับที่ 97, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 77-86
Publish Year International Conference 2
2017 exNaowarat Tephiruk, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inนายยุทธศักดิ์ อุราธรรมกุล, อาจารย์, inนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSanee Tangsatit, "Modeling of Rate of Change of Under Frequency Relay for Microgrid Protection", The 5th International Electrical Engineering Congress (IEECON 2017), 8 - 10 มีนาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Arc Flash Hazard in Distribution System with Distributed Generation", 2016 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2016), 2 - 4 มีนาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2018 exพงษ์ประเสริฐ ผาแดงจงเจริญ, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองระบบไฮบริดที่มีการติดตั้งเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่เพื่อแก้ปัญหาความสมดุลโหลดพลวัต", การประชุมวิชกาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (The 10th Conference of Electrical Engineering Network 2018), 1 - 3 พฤษภาคม 2018, อำเภอเมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2017 exนายกรสิทธิ์ สินสมบูรณ์, inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแบบจำลองโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมแบบหลายเพลาเพื่อใช้ในการศึกษาเสถียรภาพพลวัต", The 9th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala of Technology 2017 (EENET 2017), 2 - 4 พฤษภาคม 2017, อำเภอเมือง จันทบุรี ประเทศไทย
2016 exดนตน์ บุนนาค, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจจับเหตุการณ์ในสภาวะการจ่ายไฟแยกอิสระโดยไม่ตั้งใจเพื่อลดผลกระทบต่อความมั่นคงในการจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก", การประชุมวิชาการ PEA ปี 2559 ก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต (Moving Toward the Electric Utility of the Future), 19 - 20 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exดนตน์ บุนนาค, inดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองรีเลย์ความถี่เพื่อศึกษาผลกระทบในสภาวะการจ่ายไฟแยกอิสระและแยกแยะเหตุการณ์เพื่อปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันในสถานีไฟฟ้าที่เชื่อมต่อผู้กับผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (The 39th Electrical Engineering), 2 - 4 พฤศจิกายน 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย