การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กรประจำปี 2559 (ระยะที่ 2)