การผลิตกรดฟูมาริคจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันในระดับุถังหมักแบบลอยตัว