ระบบนำส่งยารักษาโรคด้วยฝูงหุ่นยนต์ขนาดไมโคร

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.อนันต์ บรรหารสกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธีรณี อจลากุล, exProf.Dr. Romesh C Batra, "ระบบนำส่งยารักษาโรคด้วยฝูงหุ่นยนต์ขนาดไมโคร", International Journal of Computational Intelligence and Applications, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 1650006-1-1650006-25