การหาค่าคำตอบที่เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดการอ้อยเข้าสู่โรงงานร่วมกับการพิจารณาเงื่อนไขการเข้าถึงได้ของแปลงอ้อยและข้อจำกัดของโรงงานน้ำตาล