ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา