จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและสถานประกอบการเกี่ยวกับนโยบาย Talent Mobility