การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารป้องกันกาจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักสดด้วยเทคนิค เนียร์อินฟราเรด สเปกโทรสโกปี