การเลี้ยงปลาสลิดในกระชังด้วยอาหารเม็ดลอยน้ำ

  • ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inนายสุทิน สมบูรณ์

  • inนายสุทิน สมบูรณ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์