เมทิลแอมโมเนียมเลดไอโอไดด์ไฮบริดเพอรอฟสไกท์เตรียมโดยเทคนิคไอออนเลเยอร์แก๊สรีแอคชัน : บทบาทของตัวทำละลายต่อการเพิ่มขนาดของเกรนและประสิทธิภาพของเซลล์

Publish Year International Journal 1
2018 exHenjongchom, N, exRujisamphan, N, exTang, IM, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface Photovoltage Spectroscopy Study of Ultrasonically Sprayed-Aerosol CH3NH3PbI3 Perovskite Crystals", PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 215, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2018