โครงงานวิจัยการพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อประกอบเข้ากับแขนกลอุตสาหกรรม