ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส และศักยภาพการใช้ ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม