อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อความตั้งใจในการซื้อรถยนต์มือสองในจังหวัดระยอง