ผลกระทบของปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตการทำงานต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบโลหะในนิคม อุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)