การคัดเลือกพันธุ์ฟักเขียว [Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.] เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการปลูกเป็นพืชหลังนาให้แก่เกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ