ความคงทนของสีพริกในกระบวนการทำน้ำจิ้มซีฟูดส์

  • บริษัทอาร์ เอส ฟู้ดเทค (ประเทศไทย)จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนายวินัศ ภูมินาถ

  • inนายวินัศ ภูมินาถ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Journal 1
2019 inนายวินัศ ภูมินาถ, "Maintain the Chili Colour of a Sea-food Dipping Sauce in Product Processing", Food Science and Nutrition Studies, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2019 - พฤศจิกายน 2020, หน้า 133-141