โครงการสนับสนุนซอฟแวร์เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์, "A Column Generation Approach for Personnel Scheduling with Discrete Uncertain Requirements", 2nd International Conference on Informatics and Computational Sciences, 30 - 31 ตุลาคม 2018, semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย