การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Damnoen Saduak Floating Market: The construction of floating market community identity from agricultural society to tourism community", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 254-261
Publish Year National Journal 1
2018 inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 181-201