การผลิตก๋วยจั๊บและผลของการเกิดเจลลาติไนส์ต่อสมบัติของก๋วยจั๊บ