ค้นพบความหลากหลายของไบรโอไฟต์บนใบไม้ของไทยด้วยดีเอนเอบาร์โค้ด

Publish Year International Journal 4
2018 exSorrasak Yodphaka, exKansri Boonpragob, exH. Thorsten Lumbsch, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of six regions for their potential as DNA barcodes in epiphyllous liverworts from Thailand", Applications in Plant Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018
2017 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exAna Crespo, exPradeep Divakar, exSteven Leavitt, exH. Thorsten Lumbsch, "A temporal banding approach for consistent taxonomic ranking above the species level", Scientific Reports, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2017, หน้า 2297
2017 exPradeep K. Divakar, exAna Crespo, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSteven D. Leavitt, exGarima Singh, exImke Schmitt, exH. Thorsten Lumbsch, "Using a temporal phylogenetic method to harmonize family- and genus-level classification in the largest clade of lichen-forming fungi", Fungal Diversity, ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2017, หน้า 101-117
2017 exLaura Briscoe, exNyree Zerega, exH. Thorsten Lumbsch, exMichael Stech, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exMatthew Von Konrat, exJohn Engel, exNorman Wickett, "Molecular, morphological, and biogeographic perspectives on the classification of Acrobolboideae (Acrobolbaceae, Marchantiophyta)", Phytotaxa, ปีที่ 319, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2017, หน้า 56-70
Publish Year International Conference 4
2018 exSorrasak Yodphaka, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Host characters affect epiphytic bryophytes diversity on agricultural landscape", International Conference of Agriculture and Natural Resources, 26 - 28 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSorrasak Yodphaka, exThomas Gleason, exKansri Boonpragob, exH. Thorsten Lumbsch, "Evaluation of DNA barcoding markers for Thai Epiphyllous Bryophytes", XIX International Botanical Congress, 2017, 23 - 29 กรกฎาคม 2017, Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Discovering Diversity of Thai Epiphyllous Bryophytes with DNA Barcoding", International Conference on Innovative Approaches in Applied Sciences and Technology, 2 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exSorrasak Yodphaka, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of DNA markers in bryophytes genus Cololejuenea for DNA barcoding", International Kasetsart University Science and Technology Annual Research, 2 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2016 exศรศักดิ์ ยอดผกา, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพของเครื่องหมายดีเอนเอสำหรับการระบุชนิดของไบรโอไฟต์ Cololejeunea ด้วยวิธีการ DNA Barcoding", การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10, 16 - 18 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย