ผลของวัฒนธรรมต่อการทุจริตในการปล่อยกู้ของธนาคาร

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Collectivism and connected lending", Research in International Business and Finance, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 258-270
2018 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Culture and corruption in bank lending revisited", International Journal of Monetary Economics and Finance, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 345-353
2017 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Humane Orientation and Corruption in Bank Lending", Economics & Sociology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 137-150
Publish Year International Conference 3
2017 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Culture and Corruption in Bank Lending Revisited", SIBR-RDINRRU 2017 Sydney Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 16 เมษายน 2017, ซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
2017 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Collectivism and Connected Lending", Vienna 2017: IJAS International Conference for Business and Economics, 26 มิถุนายน 2017, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2016 inดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน, รองศาสตราจารย์, "Re-Examining the Effects of Culture on Corruption in Bank Lending", ICBTS 2016 International Business and Economics Research Conference in Tokyo, 15 กันยายน 2016, โตเกียว ญี่ปุ่น