การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารฆ่าแมลงและสารพิษจากเชื้อราในอาหารด้วยเครื่อง GC/MS

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exSugita-Konishi, Y., "Mycotoxin contamination in foodstuffs and feedshealth concerns in Thailand", Japanese Journal for Veterinary Research, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2017, หน้า 173-183