การเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ โดยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร