การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน", วารสารวิชาการ, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 52-61