การพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับป้องกันโรค porcine circovirus type 2 ในสุกร