การศึกษาปรากฏการณ์ของหยดของเหลวที่มีประจุในตัวกลางพลาสมา

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.นพฤทธิ์ สมบูรณ์กิตติชัย, อาจารย์, exDr. Michael Coppins, "Conceptual Study of Possibility for Droplets to Achieve Superheated in Edge Tokamak Plasmas", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 012143, ตุลาคม 2017