ความสม่ำเสมอและความหลากหลายชนิดของแมลงน้ำในแหล่งน้ำจืดในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

Publish Year National Journal 2
2018 exMiss Nattida Rungsri, exAsst.Prof.Pol.Lt.Col. Sarit Suebpongsiri, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Occurrences of Calliphoridae (Diptera) on Pig Carcasses in the Dry Season in Thailand", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 29-44
2016 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Seasonal biodiversity of adult insects in relation to environmental factors at the irrigation system based on light trap collection", KKU Engineering Journal, ปีที่ 43, ฉบับที่ ฆ1, เมษายน - ธันวาคม 2016, หน้า 118-120