การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่องการปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่องการปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้", การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9, 24 - 25 มีนาคม 2016