จัดตั้งห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง