การจัดการความเสียงด้านเชื้อดื้อยาในการผลิตสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพระดับประเทศ