การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Publish Year National Journal 1
2016 exกิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ, exธนพร ศรียากูล, exดร.ชยงการ ภมรมาศ, exสุดารัตน์ รอดบุญส่ง, exวันวิชิต บุญโปร่ง, inนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, exวันวิสา ภาควิชัย, exธพล วิภาภรณ์, exกุลนรี มณีโชติ, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ", วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 80-96
Publish Year International Conference 1
2016 exอ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสิรฐ, exผศ.ธนพร ศรียางกูร, exดร.ชยงการ ภมรมาศ, exอ.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง, exอ.วันวิชิต บุญโปร่ง, inนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, exVanisa Pakvichai, exTanapon Vipaporn, "A Comparative Study of the Efficiency and the Effectiveness of Primary Education Management between the Provincial Administrative Organisation and the office of the Basic Education Commission : A Service User Satisfaction Survey", 2nd International Conference on Government and Politics, 18 มีนาคม - 18 เมษายน 2016