ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Publish Year International Journal 1
2017 inนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, "factors affecting organizational commitment of employees of autonomous university", PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 58-66
Publish Year International Conference 1
2017 inนางสาวนวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์, "Factors Affecting Organizational Commitment of Employees of Autonomous University", The 3rd International Social Sciences and Business Research Conference (ISSBRC 1/2017), 17 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2017, BERKELEY แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา