การวิเคราะห์การโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของธุรกิจนำเข้าส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม