การหาค่าที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลกลูโคสความเข้มข้นสูงจากเอนไซม์ย่อยแป้งดิบที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียเส้นสายที่ชอบร้อนและการผลิตไบโอเอทานอลจากมันสำปะหลังเส้น