การศึกษาโครงสร้างและปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของยาโดยวิธีการตกผลึกร่วม