โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายชีวภาพ (Biodiversity Hotspots) จังหวัดระนอง จังหวัดพั งงา จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต

Publish Year National Conference 2
2011 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exวชิระ ใจงาม , exวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม, "ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะราชา จ.ภูเก็ต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exวชิระ ใจงาม , exวีระพงศ์ ศรีโฉมงาม, "ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝั่งทะเลอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา", การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 “ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส, 28 - 30 สิงหาคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย