โครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของปู ในชุดโครงการสำรวจและจัดทําข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง หมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา และหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎรณ์ธานี

Publish Year International Conference 1
2012 inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนี จันทรโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Diversity of associated crabs in coral reef of Thailand", The First Asian Marine Biology Symposium, Phuket, 2012, 13 - 17 ธันวาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2009 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWachirah Jaingam, exAekkapan Poddamrong, "การคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณแหลมพันวา จ.ภูเก็ต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exวชิระ ใจงาม , exเอกพันธ์ พจน์ดำรง, "ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติทางทะเลหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฏร์ธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์", ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย