ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูที่ได้จากอวนจมปู จ.จันทบุรี และ จ.ตราด

Publish Year National Conference 2
2020 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.อภิญญา ชาติทวีสุข, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, "การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 5 กุมภาพันธ์ - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐิติวัฒน์ บุญทองใหม่, inนายวชิระ ใจงาม, อาจารย์, "ความหลากชนิดและความชุกชุมของปูจากอวนจมปู จ.ตราด", การประชุมวิชาการครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย