การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกข้าวข้าวดอกมะลิ 105 และการคัดเลือกพันธุ์ข้าวคุณลักษณะเฉพาะสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพเพนียด