การตรวจวิเคราะห์ลำดับเบสตลอดสายดีเอ็นเอในไมโตคอนเดรียของไก่พื้นเมืองไทย