กรอบโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานชีวมวลเพื่อการตัดสินใจกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า