การศึกษาคุณสมบัติในการพังทลายของลาดดินตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่แหลมฉบัง