การศึกษาสมรรถนะการอบแห้งกล้วยตากภายในโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์