การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 1
2020 exเจนจิรา แซ่คู, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Influence of piggery wastewater concentrations in Chlorella vulgaris cultivation for oil production", Indian Journal of Environmental Protection, ปีที่ 40, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2020, หน้า 869-873
Publish Year National Journal 2
2021 exวรไกร วิชานุชิต, inดร.ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Wastewater Treatment in the Brewing Industry Using Chlorella vulgaris", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 35-40
2017 exเจนจิรา แซ่คู, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กในนำทิ้งฟาร์มสุกรและการผลิตนำมันจากสาหร่าย", veridian e-journal science and technology Silpakorn university, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017
Publish Year National Conference 1
2020 exวรไกร วิชานุชิต, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงสาหร่ายในนำ้เสียอุตสาหกรรมเบียร์เพื่อผลิตนำ้มันจากสาหร่าย Chlorella vulgaris", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย