การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลต่อองค์ประกอบและความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ

Publish Year International Journal 6
2020 exDr. Penkhae Thamsenanupap, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Influence of water quality parameters on larval stages of Pseudoleptonema quinquefasciatum Martynov 1935 (Trichoptera: Hydropsychidae) in streams of western Thailand", Jordan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 305-311
2020 exนางสาวธัญญา รื่นอุรา, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Aquatic Insect and Factors Influencing their Abundance in Temporary Habitats", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 17-27
2019 exนางสาวอมรรัตน์ นิลอ่อน, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Morphological Gill Abnormalities in the Larvae of Hydropsychidae (Trichoptera: Insecta)for Assessment of Water Quality Variables", Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 20-27
2018 exWITWISITPONG MANEECHAN, exPHASSAWAT KRUTTHA, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "The larva and pupa of Potamyia flavata (Banks 1934) (Trichoptera:Hydropsychidae): Description, life cycle, and notes on its biology", Zootaxa, ปีที่ 4394, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 395-406
2017 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, exอาจารย์ ดร.อิสระ ธานี, "Mentum Deformities in Chironomidae (Diptera, Insecta) as Indicator of Environmental Perturbation in Freshwater Habitats", Jordan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2017, หน้า 229-233
2016 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Descriptions of larvae of four species of Hydropsyche (Hydropsychidae: Trichoptera) from Thailand", Zootaxa, ปีที่ 4158, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2016, หน้า 577-591
Publish Year International Conference 2
2019 exนางสาวปฐมพร ศรีสุวัจรีย์, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Diversity and structure of caddisflies larvae (Insecta, Trichoptera) in stream, northern Thailand", International Conference on Biodiversity (IBD 2019), 23 - 25 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "Seasonal biodiversity of adult insects in relation to environmental factors at the irrigation system based on light trap collection", The 6th KKU International Engineering Conference 2016 "Engineering and Technology for Better Living", 3 - 5 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exสุภัค เณรบางแก้ว, inดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์, "ความหลากชนิดของแมลงหนอนปลอกน้าระยะตัวเต็มวัย ในลาธารน้างิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๗ "ประเทศไทย ๔.๐ นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน", 21 - 22 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย