การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์โดยการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม : หลักสูตรการพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาในประเทศไทย

  • ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2558-2559)

  • inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

  • inดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์