การศึกษาผลกระทบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีผลต่อลำดับการทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ป้องกันในระบบจำหน่ายไฟฟ้า