การออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติกโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิศวกรรม

Publish Year National Journal 1
2016 inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exรวิวัฒน์ รักสัจ, "NON-LINEAR FINITE ELEMENT ANALYSIS OF TIME-VARYING THICKNESS AND TEMPERATURE DURING THE EXTRUSION BLOW MOLDING PROCESS", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 12-24
Publish Year International Conference 3
2019 exNuchnalin Atigkaphan, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Finite-Element Analysis of Preform Deformation for Flat Wall Thickness Distribution in the Injection Blow Molding Process", International Symposium on Advanced Material Research (ISAMR 2019), 21 - 23 มิถุนายน 2019, Da Nang, Vietnam
2018 exNattarawee Siripath, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Simplified shear relaxation modulus function of HDPEfor FE simulation in extrusion blowing process", The International Conference on Composite Material, Polymer Science and Engineering (CMPSE 2018), 21 - 22 กันยายน 2018, Osaka ญี่ปุ่น
2018 exNattarawee Siripath, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "An Improved HDPE Shear Relaxation Modulus Function for Extrusion Blowing Process FE Simulation", The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 14 ธันวาคม 2018, Phuket, Thailand
Publish Year National Conference 1
2017 exณัฐกุล คุณปสุต, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของความเค้นและความเครียดของวัสดุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของชิ้นทดสอบภายใต้การทดสอบแรงดึง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย