การเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, exAssoc. Prof. Dr. Chinaruk Thianpong, exAsst. Prof. Dr. Monsak Pimsarn, "Thermal performance in solar air heater channel with combined wavy-groove and perforated-delta wing vortex generators", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 100, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 611-620
Publish Year National Journal 1
2016 exDr.Narin Koolnapadol, exDr. Sombat Tamna, exWitoon Chingtuaythong, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, "Experimental investigation on convection heat transfer in solar air heater with perforated-winglet vortex generators", KKU ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 287-290
Publish Year International Conference 1
2016 exDr. Narin Koolnapadol, exAssoc. Prof. Dr. Pongjet Promvonge, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, "Performance assessment of solar air heater duct roughened with perforated-winglet vortex generators", International Conference on New Energy and Applications (ICNEA 2016), 8 - 10 ธันวาคม 2016, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
Publish Year National Conference 1
2016 exภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, exดร.สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ์, inดร.สมพล สกุลหลง, รองศาสตราจารย์, exวทัญญู ไพโรจน์ , exรศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์, "การศึกษาเชิงทดลองของการไหลและการถ่ายเทความร้อนในท่ออุ่นอากาศพลังแสงอาทิตย์ด้วยตัวสร้างการไหลหมุนควงตามแนวยาว", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12, 8 - 10 มิถุนายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย